Numer
kursu
Forma
kształcenia
Temat Adresat Liczba
godz.
Miejsce
realizacji
Osoba
prowadząca
Koszt Rezerwacje
K.57 Szkolenia Rad Pedagogicznych Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W trakcie szkolenia trener:

 • omawia różnice pomiędzy specyficznymi a specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci
 • przedstawia zagadnienia funkcjonowania w szkole dzieci autystycznych, z zespołem Aspargera, agresywnych i  ADHD.
 • wspólnie z grupą buduje bazę dobrych pomysłów na prace z tymi dziećmi
 • ćwiczy z wykorzystaniem coachingu zasady rozmowy z rodzicami tych dzieci
3 h Placówka zamawiająca Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl 700 zł do uzgodnienia
K.61 Szkolenia Rad Pedagogicznych Ocenianie kształtujące

Po szkoleniu nauczyciele:

 • wiedzą czym jest ocenianie kształtujące i komu służy,
 • zapoznali się z założeniami i elementami oceniania kształtującego,
 • potrafią praktycznie zastosować OK na lekcjach,
 • mają podwaliny do przygotowania szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów,
 • wspólnie opracowują i wdrażają modele pozwalające na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach.
3 h Placówka zamawiająca Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl 700 zł do uzgodnienia
K.62 Szkolenia Rad Pedagogicznych Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzia coachingu nauczyciela i wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodzicami

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają techniki coachingowe przydatne w pracy wychowawcy/nauczyciela,
 • przeprowadzą krótkie rozmowy coachingowe,
 • ustalą i przepracują cele własnego rozwoju osobistego.
3 h Placówka zamawiająca Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl 700 zł do uzgodnienia
K.64 Szkolenia Rad Pedagogicznych Mediacje szkolne (rozwiązywanie konfliktów) - nauczyciel jako mediator

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznanie uczestników szkolenia ze skutecznymi technikami komunikacyjnymi – jak komunikować się otwarcie i bez przemocy,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi wśród uczniów,
 • zapoznać uczestników z procedurą mediacji,
 • przedstawić zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne.
 • ukazać zalety mediacji, korzyści dla uczniów biorących udział w mediacji.
 • wykształcenie w uczestnikach umiejętności prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów.
3 h Placówka zamawiająca Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl 700 zł do uzgodnienia
K.65 Szkolenia Rad Pedagogicznych Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej
 • zasady przetwarzanie danych osobowych obowiązek informacyjny
 • udostępnianie danych osobowych
 • umowy o poufności i o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • dokumentacja Systemu Ochrony Danych Osobowych
 • rejestracja zbiorów danych osobowych administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji w jednostce oświatowej
 • kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • odpowiedzialność prawna
3 h placówki Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl 600 zł do negocjacji
K.73 Konsultacje zbiorowe/Szkolenia Rad Pedagogicznych /Konsultacje indywidualne Analiza EWD wskaźnikiem jakości pracy szkoły i nauczyciela
 • kształtowanie umiejętności interpretacji EWD jako podstawy do analizy efektywności pracy szkoły,
 • podniesienie jakości kształcenia w szkołach


 

4 h szkoła Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl do ustalenia do ustalenia
K.75 Szkolenia Rad Pedagogicznych Badania własne w placówce oświatowej - refleksja nad własną pracą, a nie papierologia!
 • różnica między funkcją ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • dobór obszarów do badania w ewaluacji wewnętrznej
 • narzędzia badawcze ewaluacji wewnętrznej
 • narzędzia badawcze wspomagające autorefleksję nauczycieli
4 h placówka zamawiająca Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl do ustalenia do uzgodnienia
K.76 Szkolenia Rad Pedagogicznych Rola nauczyciela we współczesnej szkole
 • nauczyciel i dyrektor w roli mentora, coacha, tutora i przywódcy
 • metody pracy wspierające pełnienie różnorakich ról przez nauczycieli
4 h szkoła Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl do ustalenia do ustalenia
K.77 Konsultacje zbiorowe/Szkolenia Rad Pedagogicznych /Konsultacje indywidualne Rola szkoły w przygotowaniu ucznia do egzaminu zewnętrznego
 • typy zadań na egzaminie zewnętrznym
 • dobór form i metod pracy wspomagających przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego przez wszystkich nauczycieli
4 h szkoła Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl do ustalenia do ustalenia
K.98 Szkolenia Rad Pedagogicznych Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące budowy i działania narządu głosu
 • opanowanie prawidłowej techniki oddechowej
 • ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos
 • ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wymowę i wyrazistość mówienia
 • praca z tekstem z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki, barwy głosu, intonacji i artykulacji
 • śpiewanie prostych melodii
3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl 30 zł do uzgodnienia
K.99 Szkolenia Rad Pedagogicznych Metody korygujące niepożądane zachowania w szkole oraz skrzynka narzędzi behawioralnych w pracy nauczyciela z „trudnym” dzieckiem

Po szkoleniu uczestnicy:

 • poznają zasady działania dzieci „trudnych wychowawczo”
 • poznają metody korygujące zachowania
 • nabywają umiejętności pracy algorytmami behawioralnymi w  pracy z uczniami
 • otrzymują skrzynkę narzędzi behawioralnych do stosowania w praktyce szkolnej.
3 h Placówka zamawiająca Dariusz Nowak, d.nowak@get.edu.pl 700 zł do uzgodnienia
K.107 Warsztaty metodyczne Chór nauczycielski
 • rozwój zdolności wokalnych - ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji,
 • integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie nowych kontaktów,
 • twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie  pieśni i piosenek 
 • z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu

chor1 

120 h - 2 godz. w tygodniu WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne każdy piątek od 17.00 - 19.00
K.122 Szkolenia Rad Pedagogicznych/Warsztaty metodyczne Zajęcia EBRU (malowanie na wodzie) dla rad pedagogicznych

Ćwiczenia w technice EBRU, praca zespołowa.

UWAGA: grafika EBRU, znana także jako „malowanie na wodzie”, nie jest odmianą grafiki komputerowej!  

3 h takżę poza WODN Zgierz dr Cezary Marasiński, c.marasinski@get.edu.pl do uzgodnienia, zależnie od liczebności grupy i miejsca prowadzenia zajęc do uzgodnienia z placówką zamawiającą
K.125 Szkolenia Rad Pedagogicznych Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej/ przedszkolnej
 • charakterystyka Zespołu Aspergera i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych i społecznych dziecka z ZA
 • jak komunikować się z dzieckiem z ZA?
 • model pracy z uczniem z ZA i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu
3 h placówka zgłaszająca zapotrzebowanie Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 500 zł do uzgodnienia
K.127 Szkolenia Rad Pedagogicznych Samouszkodzenia i kryzys suicydalny
 • definicja samouszkodzeń w kontekście różnic między samouszkodzeniami a próbą samobójczą
 • pośrednie i bezpośrednie zachowania autodestrukcyjne
 • biopsychospołeczny model samouszkodzeń
 • wstępne interwencje terapeutyczne możliwe do przeprowadzenia w szkole
3 h szkoła Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 500 zł do uzgodnienia
K.128 Szkolenia Rad Pedagogicznych "Jak feniks z popiołów..." - wypalenie zawodowe nauczyciela
 • charakterystyka zjawiska WZ,
 • identyfikacja przyczyn WZ,
 • co zrobić, gdy pojawi się WZ,
 • profilaktyka WZ
3 h szkoła Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 500 zł do uzgodnienia
K.129 Szkolenia Rad Pedagogicznych Palec i główka - czy tylko szkolna wymówka?- objawy psychosomatyczne zaburzeń nerwicowych występujących u uczniów
 • charakterystyka klasycznych objawów psychosomatycznych występujących u dzieci w wieku szkolnym
 • przyczyny objawów psychosomatycznych
 • sposoby zapobiegania objawom psychosomatycznym i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia
3 h WODN Zgierz, szkoła Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 500 zł do uzgodnienia
K.130 Szkolenia Rad Pedagogicznych Kształtowanie zachowań pożądanych u dzieci i młodzieży
 • poznanie wzorów kształtowania zachowań pożądanych i akceptowanych
 • kontrola gniewu u dzieci młodzieży- założenia treningu, przebieg treningu
3 h szkoła Monika Kowalska - Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl 500 zł do uzgodnienia
K.145 Konsultacje zbiorowe/Szkolenia Rad Pedagogicznych /Konsultacje indywidualne Praca z uczniem ze SPE - zespół Aspergera i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • charakterystyka wynikających z tego specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • zróżnicowanie uczniów z zaburzeniami autystycznymi,
 • diagnoza edukacyjna i dostosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym (IPET)
2-3 wg potrzeb szkoły dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 150 zł/godz. do ustalenia
K.146 Konsultacje zbiorowe/Szkolenia Rad Pedagogicznych /Konsultacje indywidualne Praca z uczniem ze SPE - uczniowie z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenia wzroku i słuchu)
 • charakterystyka dziecka z uszkodzonym słuchem i wzrokiem
 • charakterystyka wynikających z tego specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • zróżnicowanie uczniów z niepełnosprawnościami,
 • diagnoza edukacyjna i dostosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym (IPET)
2-3 wg potrzeb szkoły dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 150 zł/godz. do ustalenia
K.147 Konsultacje zbiorowe/Szkolenia Rad Pedagogicznych /Konsultacje indywidualne Praca z uczniem ze SPE - problemy emocjonalne i doświadczenia traumy
 • charakterystyka problemów emocjonalnych dzieci oraz traumy,
 • przyczyny i skutki wydarzeń traumatycznych w okresie rozwojowym oraz zasady udzielania wsparcia psychospołecznego i pomocy terapeutycznej,
 • plany działań wspierających (PDW) dla dzieci z doświadczeniami traumy
 • (w tym spowodowanej śmiercią w rodzinie lub środowisku szkolnym)
2-3 wg potrzeb szkoła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 150 zł/godz. do ustalenia
K.148 Konsultacje zbiorowe/Szkolenia Rad Pedagogicznych /Konsultacje indywidualne Inny temat na zamówienie z obszaru SPE

szkoły, przedszkola, placówki specjalne, integracyjne i ogólnodostępne, realizujące edukację włączającą; NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

zagadnienia z obszaru SPE inne niż wyżej wymienione, przygotowane wg indywidualnych potrzeb szkoły/placówki

wg potrzeb WODN Zgierz, szkoła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl 180 zł/godz. do ustalenia
K.339 Konsultacje indywidualne/Konsultacje zbiorowe Sieć wsparcia dla nauczycieli - uczymy się od siebie nawzajem - „Daj, weź i podziel się z innymi!”
 • wymiana doświadczeń uczestników,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
według potrzeb WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne Cały rok
K.356 Kurs doskonalący Fizyka w kuchni i łazience

wykorzystanie zjawisk z najbliższego otoczenia do aktywizowania uczniów na przedmiotach przyrodniczych

16 h WODN Zgierz, pracownie szkolne uczestników Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl 60 zł do uzgodnienia z osobami zarejestrowanymi
K.357 Konsultacje indywidualne/Konsultacje zbiorowe Zagadnienia merytoryczne z zakresu fizyki i przyrody. Organizacja procesu dydaktycznego w edukacji przyrodniczej 2 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl bezpłatne do uzgodnienia
K.405 Szkolenia Rad Pedagogicznych Metody aktywizujące jako narzędzie do kształtowania umiejętności kluczowych
 • prezentacja metod aktywizujących uczniów z częścią warsztatową wykorzystującą wybrane metody
4 h placówka edukacyjna Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl do uzgodnienia do uzgodnienia
K.413 Szkolenia Rad Pedagogicznych Innowacje pedagogiczne
 • czym są innowacje pedagogiczne,
 • jak tworzyć program innowacji pedagogicznej,
 • katalog pomysłów na własną innowację
4 h Placówka edukacyjna Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl x do uzgodnienia
K.416 Lekcja otwarta „Głos Twoją wizytówką” - warsztaty głosowo-dykcyjne dla młodzieży. Lekcja otwarta
 • doskonalenie techniki recytacji poprzez: ustalenie prawidłowego toru   oddechowego oraz właściwej fonacji,
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej,
 • ćwiczenia dykcyjne oparte na tekstach literackich,
 • poznanie zasad prawidłowej wymowy zgodnej z normą językową.
3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne do uzgodnienia
K.417 Lekcja otwarta Komunikacja interpersonalna dla każdego. Lekcja otwarta
 • najważniejsze założeniami skutecznej komunikacji,
 • podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
 • reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
 • specyfika komunikacji pozawerbalnej,
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej
3 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatny do ustalenia po indywidualnej konsultacji z nauczycielem
K.418 Lekcja otwarta Ciemna strona baśni, czyli o baśniach w mrocznej odsłonie. Lekcja otwarta
 • ustalenia  teoretyczno-literackie dotyczące baśni,
 • sylwetki znanych baśniopisarzy,
 • pierwotne wersje znanych baśni,
 • literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja znanych baśni
2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatny do ustalenia po indywidualnej konsultacji z nauczycielem
K.419 Lekcja otwarta Sienkiewicz mniej znany… Lekcja otwarta
 • zapoznanie z mniej znaną częścią biografii Henryka Sienkiewicza
1 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatny do ustalenia po indywidualnej konsultacji z nauczycielem
K.420 Lekcja otwarta „Gorsze”, czyli o czarownicach, wiedźmach i czarodziejkach w literaturze. Lekcja otwarta
 • sylwetki czarownic, wiedźm i czarodziejek w różnych tekstach kultury, 
 • dyskusja nt. Polowania na czarownice jako forma opresji kulturowej wobec kobiet
2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatny do ustalenia po indywidualnej konsultacji z nauczycielem
K.421 Lekcja otwarta Dlaczego warto czytać? Lekcja otwarta
 • czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
 • zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
 • polskie i światowe kampanie promujące czytanie
1-2 h WODN Zgierz dr Alicja Matusz-Rżewska, a.matusz-rzewska@get.edu.pl bezpłatny do ustalenia po indywidualnej konsultacji z nauczycielem
K.422 Lekcja otwarta Zajęcia EBRU (malowanie na wodzie)
 • w zajęciach biorą udział grupy dzieci lub młodzieży (15-25 osób) oraz ich nauczyciele-opiekunowie 
 • każdy z uczestników wykonuje zestaw ćwiczeń turecką techniką EBRU 
 • uczestnicy pracują w parach (2 osoby przy jednej kuwecie) 
 • prace wykonane podczas zajęć są własnością uczestników 
 • nauczyciele-opiekunowie grup otrzymują potwierdzenie udziału w zajęciach 

UWAGA: grafika EBRU, znana także jako „malowanie na wodzie”, nie jest odmianą grafiki komputerowej!  

2-3 h WODN Zgierz dr Cezary Marasiński c.marasinski@get.edu.pl 35 zł (dla całej grupy) do uzgodnienia
K.423 Lekcja otwarta Zrównoważony rozwój - ekologiczna edukacja globalna. Lekcja otwarta
 • Energia Ziemi – odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
 • energia klimatu – zmiany klimatyczne Ziemi, perspektywy, zagrożenia,
 • energia wody – niebieska planeta
3 h do uzgodnienia Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl bezpłatny do uzgodnienia
K.426 Kurs doskonalący Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Nauczyciele przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
 

30 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl 400 zł/os. rozpoczęcie - wrzesień 2017 r.
K.430 Kurs doskonalący POLSKI JĘZYK MIGOWY - stopień A1

Kurs zakończony wydaniem CERTYFIKATU potwierdzającym umiejętności językowe.

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSU przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział Łódzki. - INFORMACJA u D. ZAWADZKIEGO

60 h WODN Zgierz Nadzór nad kursem: dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl, Native-signer: osoba głucha 700 zł./os. wrzesień - październik 2017 r.
K.431 Warsztaty metodyczne KURS SAMOOBRONY

Cykliczne zajęcia odbywające się raz lub dwa razy w tygodniu z zakresu samoobrony - głównie samoobrony na ulicy.

100 h WODN Zgierz Nadzór nad kursem: dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl, prowadzący: instruktor judo i ju jitsu 60 zł/os./miesiąc wrzesień 2017 r. - czerwiec 2018 r.
K.434 Warsztaty metodyczne Edukacja dla bezpieczeństwa - analiza NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Nauczyciele EDB

5 h WODN Zgierz dr n. med. Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl bezpłatny 01 sierpnia 2017 r., godz. 17.00, sala 203B
K.560 Seminarium Nauczyciel matematyki na progu nowego roku szkolnego 2017/2018

Podczas spotkania nauczyciele:

 • zapoznają się ze zmianami w prawie oświatowym oraz priorytetami MEN i ŁKO w przyszłym roku szkolnym,
 • porozmawiają o konieczności modyfikacji programu nauczania,
 • podzielą się sposobami na uporządkowanie dokumentacji nauczyciela matematyki,
 • dowiedzą się o możliwościach uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów z nauczaniem i uczeniem się matematyki.

3 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatnie 23 sierpnia 2017 r., godz. 15.00
K.561 Seminarium Modyfikacja programów nauczania

Podczas spotkania nauczyciele:

 • zapoznają się ze sposobami pozyskiwania programów nauczania zapisanymi w prawie oświatowym,
 • poznają strukturę programu nauczania,
 • porozmawiają o konieczności modyfikacji programu nauczania,
 • dowiedzą się, jak należy dokonać modyfikacji,
 • porozmawiają na temat innowacji na lekcjach swoich przedmiotów.

3 h WODN Zgierz Dorota Kraska, d.kraska@get.edu.pl bezpłatnie 24 sierpnia 2017 r., godz. 13.00
K.567 Warsztaty metodyczne Self-adwokaci - czyli jak rozwijać asertywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

3 h WODN Zgierz dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl bezpłatnie 29 sierpnia 2017 r., godz. 15.00, sala 202B
K.568 Warsztaty metodyczne Opracowanie i ewaluacja szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych

Adresat: specjaliści szkolni (psycholog, pedagog, socjoterapeuta) odpowiedzialni za opracowywanie SPP-W  i wszyscy nauczyciele zainteresowani tą tematyką.

Udział w szkoleniu będzie potwierdzony zaświadczeniem.

6 h WODN Zgierz Monika Kowalska-Wojtysiak, m.kowalska-wojtysiak@get.edu.pl bezpłatnie 23 sierpnia 2017 r., godz. 10.00, sala 202B
K.570 Warsztaty metodyczne Jak rozwijać kreatywność uczniów

3 h WODN Zgierz Ewelina Bień, e.bien@get.edu.pl bezpłatne 30 sierpnia 2017 r., godz. 16.00 - 18.15, sala 310B
K.571 Warsztaty metodyczne Eksperymenty, pokazy, doświadczenia na lekcjach biologii w VII klasie

Obserwujemy, projektujemy i wykonujemy doświadczenia biologiczne dla klasy VII, czyli „Poznaj swoje ciało”. Warsztaty dla nauczycieli biologii (i nie tylko)

4 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl Marianna Dobrosz, m.dobrosz@get.edu.pl bezpłatnie 22 sierpnia 2017 r., godz. 10.00, sala 111A
K.572 Warsztaty metodyczne Eksperymenty, pokazy, doświadczenia na lekcjach fizyki w VII klasie

Zaplanujmy i przeprowadźmy doświadczenia uczniowskie proponowane w Podstawie Programowej i wzbogaćmy je o własne pomysły. Jak zilustrować zasady dynamiki? Może porównamy swoją moc z mocą żelazka lub samochodu? Archimedes i Pascal - nie tylko teoria. I inne propozycje.

4 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl bezpłatnie 23 sierpnia 2017 r., godz. 10.00, sala 111A
K.573 Seminarium Realizacja Podstawy programowej z biologii i geografii w klasie VII

Zapraszamy do pogłębionej analizy PP z biologii i geografii w kontekście spójności z obecną podstawą z przyrody i korelacji międzyprzedmiotowych. Co obecni uczniowie klas VI już potrafią, co musimy uzupełnić, jakie umiejętności uzyskane w klasach III - VI możemy wykorzystać? Jak pracować w kasie VII?

Jak może współpracować nauczyciel biologii i geografii (w kontekście całego cyklu nauczania).

4 h WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@get.edu.pl Robert Podgórski, r.podgorski@get.edu.pl bezpłatnie 24 sierpnia 2017 r., godz. 10.00, sala 111A
K.574 Konsultacje Program autorski - innowacja - co to jest program autorski - praktyka i dylematy

4 h WODN Zgierz Anna Sowińska, konsultant edukacji daltońskiej, anna.sowinska@alteredukacja.pl bezpłatne 7 sierpnia 2017 r., godz. 9.00 - 12.00, sala 209B
K.575 Warsztaty metodyczne Przygotowanie do nowego roku szkolnego, młody nauczyciel w obliczu nowej Podstawy programowej

Adresat - nauczyciele szkół i przedszkoli rozpoczynający pracę lub nie przekraczający 3 lat pracy.

Podczas zajęć dowiemy się jak przygotować pracownię do przyjęcia dzieci, jak przygotować się do pierwszego zebrania w jaki sposób przygotować sobie podstawowe dokumenty i jak je wypełniać, dowiemy się również jak planować sobie pracę.

4 h WODN Zgierz Anna Sowińska, konsultant edukacji daltońskiej, anna.sowinska@alteredukacja.pl bezpłatne 17 sierpnia 2017 r., godz. 9.00 - 12.00, sala 209B
31 sierpnia 2017 r., godz. 9.00 - 12.00, sala 209B
K.576 Warsztaty metodyczne Czy można pracować bez podręcznika w przedszkolu?

Aktywne zajęcia mające na celu przygotowanie do pracy na własnych materiałach dostosowanych do potrzeb dzieci.

4 h WODN Zgierz Anna Sowińska, konsultant edukacji daltońskiej, anna.sowinska@alteredukacja.pl bezpłatne 21 sierpnia 2017 r., godz. 9.00 - 12.00, sala 209B